ร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (ฉบับ อนาคตใหม่) Open Government by Default not by Request

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น